ประวัติวัดประสิทธิเวช

ประวัติวัด และเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช 
————- 


    วัดประสิทธิเวช  ชาวบ้านมักเรียกกันติดปากว่า  ”วัดเก่า”  หรือ วัดบางปรากฎเพราะสมัยแรกชื่อจริงชื่อวัดบางปรากฏ  ชื่อตามหมู่บ้าน  แล้วมาเปลี่ยนชื่อทีหลังว่าวัดประสิทธิเวช เปลี่ยนเมื่อ พ.ศ. ใดไม่ทราบ ไม่มีหลักฐาน  ปัจจุบันวัดประสิทธิเวช  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางปลากด  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก   ในเนื้อที่ตั้งวัด ๒๒ ไร่  ๒ งาน ๒๕ ตารางวา แล้วได้ซื้อที่ตั้งวัดเพิ่มเติมอีก ๑๑๘ ไร่ ๓ งาน ๗๔ ตารางวารวมเป็น  ๑๔๑ ไร่ ๑ งาน  ๙๙ ตารางวา  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอองครักษ์    ระยะทางประมาณ  ๑๒  กิโลเมตร     ได้เริ่มก่อตั้งสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๓  ต่อมาอุโบสถหลังเก่าชำรุดทรุดโทรม   ไม่สามารถจะบูรณะซ่อมแซมได้  จึงได้รื้อถอนออก และได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ในที่เดิมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐   และได้ขอพระราชทานวิสุงคามสี-

มาอุโบสถหลังใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒     และได้จัดทำพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
            วัดประสิทธิเวชนี้  มีผู้เล่าสืบต่อๆ กันมาว่า   แต่เดิมมีอุบาสกผู้ใจบุญผู้หนึ่งชื่อว่า  นายสิทธิ  ภรรยาชื่อนางเวช    ได้เป็นผู้นำริเริ่มก่อสร้างมาเป็นครั้งแรก  วัดจึงมาเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า 
วัดประสิทธิเวช”  เปลี่ยนตามชื่อเจ้าของผู้ริเริ่มก่อสร้างมาถึงปัจจุบันนี้ 
            สำหรับเจ้าอาวาสที่ปกครองวัดไม่ทราบแน่ชัดมาแต่แรก  ว่าองค์ก่อนๆ ที่ปกครองวัดมีผู้ใดบ้าง    ไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัด    เพราะประวัติวัดและหลักฐานใดๆ ก็ไม่มี   มาทราบภายหลังเท่าที่จำได้สมัยหลวงพ่อทา (พระครูศรัทธาภินันท์) อดีดเจ้าคณะแขวงอำเภอองครักษ์  ท่านได้บันทึกหลักฐานไว้เท่าที่จำได้  แต่องค์ก่อนๆ ไม่ทราบ  มาทราบองค์หลังๆ ได้ดังนี้  คือ.

  1. 1.    พระอาจารย์ไม้  เป็นเจ้าอาวาส และมรณภาพเมื่อใดหาทราบไม่
  2. 2.    พระอาจารย์กุ้ย เป็นเจ้าอาวาส และมรณภาพเมื่อใดหาทราบไม่
  3. 3.    พระอาจารย์เจียม เป็นเจ้าอาวาส และมรณภาพเมื่อใดหาทราบไม่
  4. 4.    พระอาจารย์โป้ย เป็นเจ้าอาวาสเมื่อใดหาทราบไม่ และได้ลาสิกขาบทเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐
  5. 5.    พระครูศรัทธาภินันท์   (ทา จนฺทปญฺโญ)    นามสกุล  ผิวอ่อน    ได้อุปสมบทเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๔  พระอุปัชฌาย์   ชื่อ  หลวงพ่อเนียม พระกรรมวาจาจารย์ ชื่อพระอาจารย์ทัด พระอนุสาวนาจารย์ ชื่อพระอาจารย์มา   อุปสมบท  ณ พัทธสีมา วัดช้าง  ตำบลพิกุลออก  อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 

พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช 
พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็นเจ้าคณะหมวดตำบลบางปลากด 
พ.ศ. ๒๔๔๕ เป็นพระอุปัชฌาย์ประจำแขวงอำเภอองครักษ์ 
พ.ศ. ๒๔๕๙ เป็นเจ้าคณะแขวงอำเภอองครักษ์ 
พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูศรัทธาภินันท์
พ.ศ.   –    ลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะแขวง  ยกเป็นกิตติมศักดิ์ 
พ.ศ. ๒๔๘๒ มรณภาพ อายุ ๘๐ ปี 
            ๖. พระปลัดหร่าย  พรหมโชโต     นามสกุล  ขวัญอยู่     ได้เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมา  พระปลัดหร่ายได้อุปสมบทเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗    พัทธสีมาวัดบางปรากฏ ตำบลบางปรากฏ  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  พระครูศรัทธาภินันท์  เป็นพระอุปัชฌาย์  พระอาจารย์ดวด  เป็นพระกรรมวาจาจารย์  พระอาจารยอด เป็นพระอนุสาวนาจารย์  
                        พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็นเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช 
                        พ.ศ.      –       เป็นเจ้าคณะหมวดตำบลบางปลากด 
                        พ.ศ.      –       เป็นพระอุปัชฌาย์ 
                        พ.ศ. ๒๔๙๕  มรณภาพ  รวมอายุได้  ๖๙  ปี 

            ๗.  พระครูประสิทธิศีลวัฒน์    (ปล้อง  อุตฺตโร)  นามสกุล  ยิ้มย่อง  ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดสืบต่อมา  พระครูประสิทธิศีลวัฒน์  อุปสมบทเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐       พัทธสีมาวัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  พระครูศรัทธาภินันท์  เป็นพระอุปัชฌาย์   พระปลัดหร่าย  พรหมโชโต  เป็นพระกรรมวาจาจารย์  พระอธิการมั้ว  เจ้าอาวาสวัดอรุณฉายาราม  เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 
                        พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช 
                        พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นพระครูชั้นประทวนสมณศักดิ์ 
                        พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีราชทินนามที่พระครูประสิทธิศีลวัฒน์ 
                        พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสชั้นโท 
                        พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเจ้าคณะตำบลบางปลากด 
                        พ.ศ. ๒๕๓๕ ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช    
                   พ.ศ. ๒๕๓๖ วันที่ ๑๑ มิถุนายน  มรณภาพ  อายุ  ๘๕  ปี ๔ เดือน ๑๕ วัน 

            
๘. พระราชสิทธิวราจารย์ (อุดม สุทฺธสีโล) นามสกุล ยิ้มย่อง ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวชสืบต่อมา  
พระราชสิทธิวราจารย์  เกิดเมื่อวันที่  ๑๙  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๔๘๕ ณ  บ้านเลขที่ ๑๖  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลบางปลากด  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก      
และได้อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ  พัทธสีมา วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
พระครูวิจิตรธรรมประภาต  วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม  เป็นพระอุปัชฌาย์  พระครูอรุณธรรมประโชติ  วัดอรุณฉายาราม     
เป็นพระกรรมวาจาจารย์      พระครูปล้อง อุตฺตโร  (พระครูประสิทธิศีลวัฒน์) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

          งานปกครอง
                        พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช 
                        พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
                        พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม 
                        พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการสายที่ ๗  
                        พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงแผนกธรรม 
                        พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นกรรมการศึกษา และผู้อุปถัมภ์โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 
                        พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช 
                        พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นเจ้าคณะตำบลบางปลากด 
                        พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นพระอุปัชฌาย์ 
                        พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๕  เป็นเจ้าคณะอำเภอองครักษ์ 
           

          งานพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้เข้ารับการอบรมจบหลักสูตร โรงเรียนพระสังฆาธิการ ณ วัดอุดมธานี  จังหวัดนครนายก เป็นเวลา ๑ เดือน
พ.ศ. ๒๕๑๖ สำเร็จการฝึกอบรมหน่วยพัฒนาการทางจิต    จากจิตตภาวันวิทยาลัย  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ ๙ เป็นเวลา ๓ เดือน            
พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการศึกษา และผู้อุปถัมภ์โรงเรียนวัดประสิทธิเวช ต. บางปลากด อ. องครักษ์ จ. นครนายก        
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นประธานดำเนินการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน  และบวชเนกขัมมะปฏิบัติ (ศีลจาริณี) ของวัดประสิทธิเวช  ตลอดมาทุกๆ  ปี ถึงปัจจุบัน  จำนวนผู้ที่มาบวช ปีละ ๔๐๐ – ๕๐๐ ร้อยคนของทุกๆ ปี         
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะ 
อำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล    และเลขานุการมาทุกปีประกาศเกียรติคุณ   (เกียรติบัตรและประกาศนียบัตร) 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้บริจาคเครื่องขยายเสียงให้สำนักงานการประถมศึกษา  อำเภอองครักษ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้บริจาคค่าอาหารเลี้ยงลูกเสือและยุวกาชาด  แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับประกาศนียบัตร   จากอธิบดีกรมการศาสนา เรื่องได้มีความอตสาหะวิริยะนำพระภิกษุสามเณร  ทายก ทายิกา  ได้ทำการพัฒ- 
             นาวัดถึงขั้นสำเร็จผล   ทั้งสถานที่ บุคคล   และกิจกรรมได้ดีมาก       พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิการ ในการบริจาค 
             ซื้อโซฟา    ชุดรับแขกมอบให้สำนักงานศึกษาธิการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับประกาศนียบัตร   จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านของอำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 
พ.ศ. ๒๕๔๐ กรมประมงมอบประกาศนียบัตร เนื่องจากได้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์ปลาหน้าวัด วัดประสิทธิเวชเฉลิมพระเกียรติ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ   จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เนื่องในการอุปถัมภ์การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน   รุ่นเฉลิมพระเกียรติ
             ณ วัดประสิทธิเวช ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากกรมการสัตว์ทหารบก  เนื่องให้การสนับสนุน การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพเกษตรเบ็ดเสร็จ

 

            ผลงานที่ได้รับการยกย่อง
                   พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง  จากกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ
                                               
                   พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น  จากกรมการการ
                                ศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ   ได้รับพระราชทานพัดเชิดชูเกียรติ  และ
                                เกียรติบัตรจากสมเด็จพระสังฆราช
                   พ.ศ. ๒๕๓๘ วัดได้รับยกย่องเป็นอุทยานการศึกษา
                   พ.ศ. ๒๕๔๐ วัดได้รับยกย่องให้เป็นลานวัด   ลานใจ   ลานกีฬา    เพื่อยกเลิกยาเสพติด
                   พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักร  บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม  สาขาส่ง
                                เสริมผู้ปฏิบัติธรรม  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   สยามบรมราชกุมารี
                   พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับประทานฯ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาสังคมสงเคราะห์  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
                   พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับประทานฯ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาสังคมสงเคราะห์  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

                   พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์    สาขาสังคมสง  เคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                   พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ  ระดับกาญจนเกียรติคุณ  (ระดับทอง) ที่  มจร.  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา
            สมณศักดิ์
                        พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระปลัด ฐานานุกรมของพระศรีวิสุทธิดิลก วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
                        พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้น โท
                        พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นโท
                        พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้น เอก
                        พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิมลศีลาจาร

                        พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ราชทินนาม  พระราชสิทธิวราจารย์  ในวันที่  ๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  จนถึงปัจจุบัน

****************************

            
           

ประวัติเจ้าคณะอำเภอองครักษ์

พ.ศ. ๒๕๕๗
********* 

๑. ชื่อ พระราชสิทธิวราจารย์  ฉายา  สุทธสีโล   อายุ   ๗   พรรษา   ๔๓   น.ธ. เอก 
                       วัดประสิทธิเวช  ตำบลบางปลากด  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  ภาค ๑๒ 
                        ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช  และเจ้าคณะอำเภอองครักษ์ 
         ๒. สถานเดิม  ชื่อ  อุดม   นามสกุล  ยิ้มย่อง   เกิดวันศุกร์ ที่ ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๔๘๕ 
                        ขึ้น    ค่ำ เดือน    ปีมะเมีย   บิดา  นายโชติ  มารดา  นางเริ่ม 
                        บ้านเลขที่    หมู่ที่  ๑๐  ตำบลบางปลากด  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
๓.อุปสมบท  วันจันทร์ที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๐๖  ขึ้น    ค่ำเดือน    ปี เถาะ 
                          วัดประสิทธิเวช  ตำบลบางปลากด  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
                        พระอุปัชฌาย์  พระครูวิจิตรธรรมประภาติ  วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม  ตำบลองครักษ์   อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
                        พระกรรมวาจาจารย์  พระครูอรุณธรรมประโชติ  อดีดเจ้าคณะอำเภอองครักษ์ วัดอรุณฉายาราม  ตำบลบางปลากด  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
                        พระอนุสาวนาจารย์  พระครูปล้อง  อุตตโร  ต่อมาเป็น (พระครูประสิทธิศีลวัฒน์) อดีดเจ้า 
                        คณะตำบลบางปลากด วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
๔. วิทยฐานะ ๑. พ.ศ. ๒๔๙๕ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนวัดประสิทธิเวช  ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
                        ๒. พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบนักธรรมชั้น เอก  ได้    สำนักเรียนคณะจังหวัด  วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 
                        ๓. พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                        ๔. การศึกษาพิเศษ  คือ.-
                        ๔.๑ พ.ศ. ๒๕๑๕ เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนพระสังฆาธิการ ส่วนภูมิภาค  ณ วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก  เป็นเวลา  ๑  เดือน 
                        ๔.๒ พ.ศ. ๒๕๑๖ เข้ารับการอบรมหน่วยพัฒนาการทางจิต  จิตตภาวันวิทยาลัย บางละมุง ชลบุรี  รุ่นที่  ๙  เป็นเวลา    เดือน 
                        ๕. ความชำนาญการ เป็นผู้ชำนาญการ นวกรรม และควบคุมการก่อสร้างพัฒนาวัด 
๕. งานการปกครอง   
                        ๑. พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็นรองเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช 
                        ๒. พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
                        ๓. พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดประสิทธิเวช และเป็นกรรมการคุมห้องสอบนักธรรมสนามหลวง 
                        ๔. พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ  ประจำหน่วยอำเภอองครักษ์มาหลายสมัย 
                        ๕. พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงแผนกธรรม 
                        ๖. พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นกรรมการศึกษา และผู้อุปถัมภ์โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 
                        ๗. พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช 
                        ๘. พ.ศ. ๒๕๔๐ รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลบางปลากด 
                        ๙. พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นเจ้าคณะตำบลบางปลากด 
                        ๑๐.พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นพระอุปัชฌาย์ 
                        ๑๑.พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นเจ้าคณะอำเภอองครักษ์ จนถึงปัจจุบัน
๖. งานสาธารณูปการ 
                        เริ่มบูรณะและก่อสร้าง มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีการก่อสร้างถาวรวัตถุ  ต่างๆ ดังที่เห็นเป็นต้น 
                        ปรับสนามวัดมีการถมดิน เทคอนกรีต ปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ รวมค่าก่อสร้างทุกๆ 
                        รายการ ประมาณ  ๕๐  ล้านบาท ถึง พ.ศ.๒๕๔๔ จาก พ.ศ.๒๕๔๔๒๕๔๗ ได้สร้างเขื่อนริมน้ำ 
                        สร้างศาลาพักร้อนทรงไทยริมน้ำ  ซื้อที่ดินขยายบริเวณวัดเพิ่มอีก ๕๔ ไร่ ถมดินและก่อสร้างสิ่ง 
                        ต่างๆ ปลูกต้นไม้  ค่าใช้จ่ายอีกประมาณ  ๓๐ ล้านบาท ตังแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                        ประมาณ ๘๐ ล้านบาท

เพิ่มเติม

งานสาธารณูปการภายในวัดประสิทธิเวช

๑.  พ.ศ.  ๒๕๔๗  สร้างหอประชุมเอนกประสงค์ ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวของวัดประสิทธิเวช   หลังคาสร้างด้วยโครงเหล็กโค้ง มุงด้วยสังกะสีแบบใหม่ กว้าง ๔๒.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ม. มีห้องน้ำห้องสุขา ๔๐ ห้อง ห้องประชุมติดแอพัดลมมีพร้อม มีโรงครัว เครื่องเสียงค่าใช้จ่าย ๒๕,๘๐๐,๙๐๐ บาท  ( ยี่สิบห้าล้านแปดแสนเก้าร้อยบาทถ้วน)

๒.  พ.ศ.  ๒๕๔๗   สร้างซุ้มประตูอีก ๒ ซุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมด้วยกำแพงสแตนเลส จำนวน เงิน  ๓,๗๐๐,๓๐๐ บาท  (สามล้านเจ็ดแสนสามร้อยบาทถ้วน)

๓.  พ.ศ.  ๒๕๔๗   ซื้อที่ดินถวายเป็นที่ตั้งวัดให้แก่วัดประสิทธิเวช  โฉนดที่  ๑๕๔๐  จำนวน  ๑๔  ไร่  ๓  งาน  ๑๑  ตารางวาจำนวนเงิน ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔.  พ.ศ.  ๒๕๔๘   ได้ถมที่ดินสูง  ๒  เมตร  เนื้อที่  ๑๔ ไร่  และถมลูกรังจำนวนเงิน  ๒,๑๕๔,๓๐๐  บาท ( สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน )

๕.  พ.ศ.  ๒๕๔๘   เทคอนกรีตสนามที่จอดรถหลายที่รวมกัน ๓,๙๘๐,๘๙๐ บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๖.  พ.ศ.  ๒๕๔๘    สร้างอาคารพระปางลีลาสูงชั้นเดียวด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง๑๐.๐๐ ม. ยาว  ๑๐.๐๐ ม.  มีพระปางลีลาประดิษฐานอยู่ชั้นบน      ค่าก่อสร้าง ๒,๘๐๐,๕๐๐ บาท  (สองล้านแปดแสนห้าร้อยบาทถ้วน)

๗.  พ.ศ.  ๒๕๔๘   สร้างศาลากลางน้ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวชั้นบนมีปั้นลมทรงไทยอยุธยา  กว้าง ๑๒.๕๐ ม. ยาว ๑๒.๕๐ ม. มีสะพานเชื่อมทั้ง ๔ ด้านและมีศาลาทรงไทยอยุธยา     ศาลาพักร้อน ๔ หลัง จำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐บ.(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๘.  พ.ศ.  ๒๕๔๘   สร้างศาลาโรงเลี้ยงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว หลังคาเป็นโครงเหล็กโค้งมุงด้วย  สังกะสีแบบใหม่ กว้าง ๒๑.๕๐ ม. ยาว ๔๐.๕๐ ม.  จำนวนเงินค่าก่อสร้าง ๑๐,๗๐๐,๙๐๐ บาท ( สิบล้านเจ็ดแสนเก้าร้อยบาทถ้วน)

๙.  พ.ศ.  ๒๕๔๘  สร้างกุฎีทรงไทยอยุธยาด้วยไม้สัก  พื้นล้างด้วยคอลกรีตเสริมเหล็กมุงด้วยกระเบื้องเคลือบมอร์เนียสีแดง กว้าง  ๖.๐๐ ม.  ยาว ๑๐.๐๐ ม.  จำนวน  ๑๐  หลัง   จำนวนเงิน   ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑๐. พ.ศ.  ๒๕๔๘   ซื้อที่ดินถวายเป็นที่ตั้งวัดให้แก่วัดประสิทธิเวช  โฉนดที่  ๑๕๔๓  จำนวน  ๒๙  ไร่  ๓   งาน  ๖๔  ตารางวาจำนวนเงิน ๕,๑๖๕,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑๑. พ.ศ.  ๒๕๔๘   ได้ถมดินสูง  ๒  เมตร  เนื้อที่  ๑๕  ไร่  และถมลูกรัง  จำนวนเงิน ๒,๙๘๖,๗๐๐  บาท ( สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )

๑๒.  พ.ศ. ๒๕๔๙    สร้างห้องน้ำห้องสุขาด้วยคอลกรีดเสริมเหล็ก  ปูด้วยกระเบื้องอย่างดี  จำนวน ๓  ที่ รวม  ๗๕  ห้อง จำนวนเงิน ๒,๖๐๐,๘๐๐ บาท ( สองล้านหกแสนแปดร้อยบาทถ้วน)

๑๓. พ.ศ. ๒๕๔๙   ทำสวนหย่อมปลูกไม้ประดับไม้ดอกไม้ยืนต้น   รวมหลายที่หลายปี   เป็นจำนวนเงินทั้งหมด ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)

๑๔. พ.ศ. ๒๕๔๙   สร้างน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์ ใช้ทั่วบริเวณวัด จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๙๐๐ บาท( หนึ่งล้านสองแสนเก้าร้อยบาทถ้วน)

๑๕.  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ซื้อที่ดินถวายเป็นที่ตั้งวัดให้แก่วัดประสิทธิเวช  โฉนดที่  ๓๒๘๓  จำนวน  ๙  ไร่  ๓  งาน  ๔๔  ตารางวาจำนวนเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑๖. พ.ศ.  ๒๕๔๙  ได้ถมที่ดินสูง  ๒  เมตร  เนื้อที่  ๙ ไร่  และถมลูกรังจำนวนเงิน  ๒,๑๓๕,๐๐๐  บาท( สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

๑๗. พ.ศ. ๒๕๕๐    สร้างซุ้มประตูอีก ๑ ซุ้ม ด้วยคอลกรีตเสริมเหล็ก มีกำแพงสแตนเลสค่าก่อสร้าง   ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑๘. พ.ศ. ๒๕๕๐   สร้างหอพักด้วยคอลกรีตเสริมเหล็กสูง ๔ ชั้น ชั้นที่ ๔ สร้างเป็นกุฎีทรงไทยด้วยไม้สักทรงอยุธยา กุฎีจำนวน  ๕  หลัง ชั้นล่างกว้าง  ๑๑.๐๐ ม.  ยาว ๔๘.๐๐ ม.จำนวนเงิน  ๑๔,๔๓๙,๙๙๙ บาท  (สิบสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

๑๙. พ.ศ. ๒๕๕๐    สร้างเจดีย์กลางน้ำด้วยคอลกรีตเสริมเหล็ก พื้นล่าง กว้าง ๓๐.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. สูง  ๒๘.๗๕ ม.   ค่าก่อสร้าง  จำนวนเงิน  ๑๔,๓๒๕,๕๐๐  บาท (สิบสี่ล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒๐. พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซื้อที่ดินถวายเป็นที่ตั้งวัดให้แก่วัดประสิทธิเวช  โฉนดที่  ๓๘๒ และโฉนดที่  ๙๒๘๗ จำนวน  ๒  แปลงเนื้อที่  ๕๗ ไร่  ๖๖  ตารางวา  จำนวนเงิน ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท             (สามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

๒๑. พ.ศ.  ๒๕๕๐   สร้างห้องน้ำพิเศษ  สำหรับพระเถระผู้ใหญ่  ติดแอร์  จำนวน  ๓  ห้องด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวนเงิน   ๘๕๐,๕๐๐  บาท  ( แปดแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน )

๒๒. พ.ศ.  ๒๕๕๑   ได้ถมที่ดินสูง  ๒  เมตร  เนื้อที่  ๓๕  ไร่     และถมลูกรังและหินเกล็ดจำนวนเงิน ๖,๕๓๙,๕๐๐  บาท  ( หกล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )

๒๓. พ.ศ.  ๒๕๕๒ ซื้อที่ดินถวายเป็นที่ตั้งวัดให้แก่วัดประสิทธิเวช โฉนดที่  ๑๕๔๒ และโฉนดที่ ๓๕๓๐๔  จำนวน  ๒  แปลงเนื้อที่  ๗  ไร่  ๘๙  ตารางวา  จำนวนเงิน    ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท       (สามล้านบาทถ้วน)

๒๔. พ.ศ.  ๒๕๕๒  สร้างห้องน้ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  และเททางคอนกรีตจำนวน  ๓๐  ห้อง  มีห้องคนพิการจำนวน  ๒  ห้อง  จำนวนเงิน  ๙๘๐,๙๐๐  บาท  ( เก้าแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน )

๒๕. พ.ศ.  ๒๕๕๒  สร้างศาลาฌาปนสถาน  กว้าง  ๑๐.๐๐  ม.  ยาว  ๒๐.๐๐  ม.  ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  มุงด้วยกระเบื้องสีแดง  จำนวน  ๓  หลัง  จำนวนเงิน   ๓,๘๕๙,๐๐๐    บาท (  สามล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )

๒๖. พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซื้อที่ดินถวายเป็นที่ตั้งวัดให้แก่วัดประสิทธิเวช โฉนดที่  ๕๓๖๖๓ จำนวน ๖ ไร่  ๒งาน ๘๘  ตารางวา  จำนวนเงิน  ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท   (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒๗. พ.ศ.  ๒๕๕๓   สร้างเขื่อนริมแม่น้ำหน้าวัดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  ๑๐.๐๐ ม.  ยาว  ๕  เส้น จำนวนเงิน  ๑๔,๕๐๐,๙๐๐  บาท  ( สิบสี่ล้านห้าแสนเก้าร้อยบาทถ้วน )

๒๘. พ.ศ.  ๒๕๕๓   เทคอนกรีตบริเวณวัดลงลูกรังลงหินเกล็ด  ปรับที่ให้เสมอกัน  ปลูกต้นไม้ยืนต้น  ไม้ประดับ เนื้อที่ประมาณ  ๒๐ ไร่  ค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน  ๑๐,๕๙๓,๐๐๐ บาท ( สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒๙. พ.ศ.  ๒๕๕๓    สร้างกุฏิใหม่อีก  ๒  หลังคู่  ด้วยไม้เนื้อแข็ง  กว้าง  ๒๐.๐๐ ม.  ยาว  ๒๐.๐๐ ม.  มีห้องน้ำพร้อม  จำนวนเงิน  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท  ( สองล้านห้าแสนบาทถ้วน )

๓๐. พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้ถมที่ดินสูง  ๒ เมตร เนื้อที่  ๖ ไร่ และถมลูกรังและหินเกล็ดจำนวนเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐  บาท  ( หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )

๓๑. พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซื้อที่ดินถวายวัดประสิทธิเวช เป็นที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑๒ ไร่  จำนวนเงิน     ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท   (สามล้านสองแสนบาทถ้วน).

๓๒. พ.ศ.  ๒๕๕๔   สร้างห้องน้ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  ๑๖  ห้อง  มีลวดลายปูนปั้นติดแอร์ จำนวนเงิน  ๒,๒๓๐,๐๐๐  บาท  ( สองล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน )

๓๓. พ.ศ.  ๒๕๕๔   ปลูกต้นไม้ยืนต้น  ไม้ประดับเพิ่มอีก  จำนวนเงิน  ๕๕๐,๐๐๐  บาท   ( ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ).

๓๔. พ.ศ. ๒๕๕๕ สร้างหลังคาคุมทางเดิน  หลังคาโรงครัว  หลังคาทางเดินขึ้นเมรุ  จำนวนเงิน  ยังสรุปไม่ได้ ยังไม่แล้วเสร็จ

๓๕. พ.ศ. ๒๕๕๕  สร้างหลังคาคุมที่ไหว้พระประจำวันพร้อมปูกระเบื้องพื้น  จำนวนเงิน  ยังสรุปไม่ได้ ยังไม่แล้วเสร็จ

๓๖. พ.ศ. ๒๕๕๕  สร้างซุ้มประตูวัดฝั่งศาลาเอนกประสงค์  ๓  ซุ้ม  จำนวนเงิน  ยังสรุปไม่ได้ ยังไม่แล้วเสร็จ

 

 

งานสาธารณะสงเคราะห์

            พ.ศ.  ๒๕๕๐    ซื้อที่ดิน – ถมดิน – ลงลูกรัง – เทคอนกรีต  ระหว่างถนนสายคลอง  ๑๕  โพธิ์แทน เชื่อมเข้าหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑๐  เนื้อที่กว้าง  ๑๐.๐๐ ม.  ยาว  ๕  เส้น  จำนวนเงิน     ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท    ( สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

            พ.ศ.  ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  ช่วยสงเคราะห์นักเรียนเข้าค่ายปีละหลายโรงเรียนหลายรุ่น  คือ  สงเคราะห์ค่าอาหารทั้งทางคณะสงฆ์  มีการประชุม  การสอบ  การตรวจธรรม  คือ           ช่วยทั้งทางคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ –  ๒๕๕๔  จำนวนเงิน                           ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ( สิบล้านบาทถ้วน )

งานศึกษาสงเคราะห์

          พ.ศ.  ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  ช่วยค่าอาหารนักเรียนมีโรงเรียนวัดประสิทธิเวช – โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง – โรงเรียนโพธิ์แทน   จำนวนเงิน  ๑๙๙,๕๐๐  บาท  ( หนึ่งแสน           เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

            พ.ศ.  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓    ทางเจ้าคณะจังหวัดมีมติให้นักธรรมชั้นโท – เอก  ให้รวมกันทั้งอำเภอ มาเรียนรวมกันที่วัดประสิทธิเวชได้ซื้อหนังสือเรียน  สมุดปากกา  และจ่ายค่า           น้ำมันรถให้นักเรียนที่มาเรียนทั้งหมด ค่าใช้จ่าย ๒ ปี จำนวนเงิน  ๓๒๕,๕๐๐  บาท                   ( สามแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )

 

 

รวมค่าก่อสร้างภายในวัดประสิทธิเวชทั้งหมด  ๑๓๑,๗๑๔,๙๘๙  บาท

รวมค่าซื้อที่ดิน  ถมที่  ลงลูกรัง  จำนวนเงินทั้งหมด  ๖๙,๑๓๐,๕๐๐  บาท

รวมงานสาธารณะสงเคราะห์ทั้งหมดจำนวนเงิน  ๑๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท

รวมงานศึกษาสงเคราะห์ทั้งหมดจำนวนเงิน  ๕๒๕,๐๐๐  บาท

 

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 

๒๑๓,๘๗๐,๔๘๙    บาท

( สองร้อยสิบสามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน )


๗. งานพิเศษ 
                        เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับอำเภอ และจังหวัดทุกๆ ปี  ร่วมประชุมอบรมพระภิกษุสาม-
                        เณรในเทศกาลเข้าพรรษาทุกๆ ปี  เป็นพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ ของอำเภอองครักษ์  ออกเผย 
                        แผ่ธรรมะทุกๆปี  ได้ช่วยเหลือในด้านอาหาร และสถานที่ทั้งภาครัฐบาล และคณะสงฆ์เป็นประจำ 
                        เป็นประธานจัดการ   บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน    และจัดการบวชเนกขัมมะปฏิบัติ  (บวชชี-
                        พราหมณ์) ระหว่างเดือนเมษายนมาทุกๆปี  เป็นเวลา ร่วม ๒๐ ปี มีผู้มาปฏิบัติธรรมปีละประมาณ 
                        ๒๐๐๔๐๐ คน  สามเณร  ๕๐๑๕๐ องค์  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ปีละประมาณ  ๑ แสนถึง ๒ แสนบาท 
                        ทางราชการ และคณะสงฆ์จึงยกย่องมอบเกียรติบัตร  ให้ดังนี้.-
            ๑. พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง จากกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ 
            ๒. พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จากกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ 
            ๓. พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับยกย่องวัด  ให้เป็นอุทยานการศึกษาภายในวัด 
            ๔. พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับให้เป็น ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา  เพื่อเลิกยาเสพติด 
            ๕. พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักร บุคคลผู้ทำตนเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  สาขาปฏิ-
                             บัติธรรม  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
            ๖. พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  จากมหา 
                            วิทยาลัยสงฆ์  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
            ๗. พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก 
            ๘. พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิมลศีลาจาร (หลวงพ่อท่านเจ้าคุณอุดม)

๙.พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ  ระดับกาญจนเกียรติคุณ (ระดับทอง)

๑๐. พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธิวราจารย์ (หลวงพ่อท่านเจ้าคุณอุดมทรัพย์)

๑๑. พ.ศ.๒๕๕๗ ได้รับรางวัล ผู้นำพุทธโลก 

                                                            **********************************

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s